Fokozatszerzési INFO

 

A fokozatszerzési eljáráshoz szükséges dokumentumok a DE BTK honlapján találhatók.

A fokozatszerzési eljárás iskolaspecifikus követelményei

 1. Az DE-DSZ előírásain túlmenően a PhD értekezések benyújtásának feltételei a DENYDI-ben a következők:
  • Minden elkészült disszertációt – a munka végső formába öntése előtt – előzetes vitára kell bocsátani. Az előzetes vitára akkor kerülhet sor, ha az értekezést a témavezető benyújtásra alkalmasnak ítéli, azon a jelölt már nem tud érdemben változtatni, ugyanakkor független bírálók még találhatnak benne olyan kisebb hiányosságokat, amelyek kijavítása a végleges változat lezárása előtt indokolt. Az előzetes vitát a nyilvános vita mintájára kell lebonyolítani: legalább két bíráló írásos véleménye alapján egy, legalább további három tagból álló bizottság dönt arról, hogy az értekezés nyilvános vitára bocsátható-e. A bizottság legalább egyharmada nem áll közalkalmazotti jogviszonyban az intézménnyel. Az előzetes vitát a doktori iskola szervezi meg, a vitáról jegyzőkönyv készül. (ld. 3.sz. melléklet)
  • A jelölteknek igazolniuk kell önálló tudományos munkásságukat. A szabályzatunk 9.§ (6)(b) pontjában meghatározottakon túl a DENYDI hallgatói számára képzési szakaszonként legalább 1, a kutatási-disszertációs szakasz lezárásáig legalább 4 ‒ az értekezés témaköréhez szorosan kapcsolódó – tanulmány megírása, valamint képzési szakaszonként legalább egy konferencia-előadás kötelező. Az elfogadható publikációknak az MTA Nyelvtudományi Bizottsága által jóváhagyott lektorált folyóiratok egyikében vagy lektorált tanulmánykötetben kell megjelenniük. A műfaji besorolás az MTA Nyelvtudományi Bizottságának tudománymetriai táblázata szerint történik. A publikációk egy-egy példányát (eredetiben vagy másolatban) az értekezéssel együtt kell leadni, valamint a DEENK publikációs adatbázisába (DEA) fel kell töltenie.
 2. Minden értekezésnek publikálásra alkalmasnak kell lennie. A DENYDI támogatja az értekezések publikálását, ily módon a szélesebb tudományos nyilvánosság ítélőszéke elé bocsátva az elért eredményeket, valamint azt a minőséget, amely a képzést és kutatást jellemzi.
 3. A komplex vizsgára (a komplex vizsgához részletes információk: DE-DSZ IV. fej. 13. §. ((1)-(9))) a hallgatók – a szakterületüknek megfelelően – olvasmánylista alapján készülnek fel. A lista a következőket tartalmazza:
  • az alprogramvezető által kijelölt olvasmányok
  • a mindenkori vizsgáztató által kijelölt olvasmányok
  • a jelölt által szabadon választott olvasmányok.
Ezen lista alapján a jelölt a vizsgáztatókkal való egyeztetés után mindkét tárgyon belül meghatározott problémakörből 3-4 oldal terjedelmű téziseket készít, melyeket a vizsgán szabadon előad, majd válaszol a vizsgáztatók és a jelenlevők tézisekből kiinduló kérdéseire. A vizsgáztatás időtartama:
 • főtárgy: 1 óra
 • melléktárgy: ½ óra
A jelölt a kompex vizsga részeként értekezésének témájából nyilvános előadást tart, melyet vita követ.

A komplex vizsga tárgyainak listája mindkét doktori programban:

 • Nyelvtörténet
 • Történeti-összehasonlító nyelvészet
 • Fonetika és fonológia
 • Morfológia
 • Szintaxis
 • Szemantika
 • Pragmatika
 • Dialektológia
 • Szociolingvisztika
 • Névtan
 • Tudományelmélet és nyelvfilozófia
 • Lexikológia és frazeológia
 • Szövegtan
 • Stilisztika és retorika
 • Pszicholingvisztika
 • Deszkriptív és normatív grammatikák
 • Esetgrammatika
 • Empirikus nyelvészet
E kínálatból a jelöltek egy fő- és egy melléktárgyat kötelesek választani. A tárgyak értelemszerűen a jelölt szakterületére (pl. angol szintaxis, német szintaxis, stb.) vonatkoztatva értelmezendő és az olvasmánylisták is e szakterületekhez kapcsolódnak.