Témabemutatók


Név IdőpontTéma címeMeghívó
Abuczki Ágnes2012.07.06A Modified Core/Periphery Approach to Discourse Markers of Turn Regulation and Topic Orientation — The Functional Spectrum of mondjuk and egyébként in Multimodal Context
Arató Anna Erzsébet2015.12.08Philippe de Rémi : Jehan et Blonde Problèmes de linguistique textuelle dans un roman du XIIIe siècle
Bába Barbara2009.09.24Földrajzi köznevek szóföldrajzi szempontú vizsgálata a jelen korban és a régiségben
Babai Zsófia2006.11.16Das Sprachverhalten eines ungarndeutschen Nationalitätendorfes in sozialpsychologischer Annäherung
Bagaméry Beáta2010.02.12Les problèmes de la traduction moderne d'un texte français médiéval
Bakó Barbara2016.06.22On how idioms are handled in different linguistic approaches
Bánki Ágnes2009.04.21A halál motívuma Marie de France udvari novelláiban
Barna Ferenc2012.06.21Ősi istenek –– új hangsúlyok. A Kr. u. 3. sz. birodalmi érempropagandája
Barta Viktória2009.09.24Előzmények, szempontok és eddigi eredmények kárpátaljai helynevek gyűjtésében
Bátori István2017.05.31Erdélyi vármegyék Árpád-kori helyneveinek vizsgálata
Bényei Ágnes2002.09.26A képzett helynevek az ómagyar korban
Béres Erzsébet2009.06.19Szóelvonás a magyar nyelvben
Béres Júlia2013.10.03A Hortobágy helynevei
Bihari Judit2016.02.05Accounting for mediatized political discussions within the framework of Pragma-Dialectics
Boros Katalin2009.05.21A Horváth-kódex nyelvi-filológiai vizsgálatáról
Boszák Gizella2003.01.21Realisierung der valenzbedingten Korrelate im Deutschen
Buzásné Sahverdova Nava-Vanda2009.10.30Hatalmi stratégiák a jogi beszédben (orosz békebírósági tárgyalások anyagán)
Buzgó Anita2015.06.29A 19. századi finn nyelv a fennomán mozgalom tükrében
Buzogány Ágota2010.10.22Binding of Reflexives in Hungarian, Romanian and English
Csernoch Lászlóné (Gyúró Mária)2003.09.24Szavak megjelenésének szabályszerűsége nyomtatott szövegekben
Csernyi Gábor2012.10.12Multiword expressions and natural language processing – named entities in focus
Dancs Ágnes2005.12.06Kutatások ismertetése az ófrancia Szent Elek legendáról
Ditrói Eszter2012.10.05Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata
Divinszki Renáta2006.09.21Heltai Gáspár „Háló”-jának hangtani, szókészlettani és frazeológiai vizsgálata
Dudás Györgyi2002.09.26A labializációs tendencia hatása a föld és a völgy lexémákra
Endresz Brigitta2014.03.07Manysi nyelvújítási törekvések
Fábián Orsolya Hilda2008.05.08Nyelvújítás a mordvinban. Az erza és moksa nyelvű bibliafordítások vizsgálata
Faragó Márta (Kántor-)2004.10.12Kausalkonjunktionen im Deutschen und im Niederländischen
Farkas Alíz2006.04.28Acquiring English Restrictive Relative Clauses by Learners of English as a Second Language: a Universal Grammar perspective
Fazekas Ildikó2004.04.02Beszámoló a doktori képzés alatt folytatott tudományos munkáról
Fehér Krisztina2005.09.22A koartikuláció problematikája a magyarban
Fodor György2006.09.30Időhatározók a mordvinban
Földesi András2009.05.21Egy modern szótár szerkesztésének kívánalmai
Fórián Irén Éva2003.03.12Az élő orosz szó a XX. század végén
Gáll Laura Karolina (sz.: Kerekes)2010.10.15Multimodal Humor on Screen. A Cognitively Oriented Study
Gellért Rita2018.06.07A multikódoltság hatása az értelmezésre
Ghazaleh Esfandiari Baiat2014.06.17Engagement in conversation: a multimodal approach to the analysis of back - channeling behavior in Persian conversations
Győrffy Erzsébet2005.09.22A magyar víznevek rendszere; jelentéselméleti megközelítés a víznevek illusztrálásával
Györfi Beáta2003.03.12A Szuzdali Évkönyv predikatív szerkezetei
Haase Zsófia2013.01.24Die kohärenzstiftende Funktion von pronominalen indirekten Anaphern in Texten
Harman László2006.11.16Liquiden im Deutschen und im Ungarischen. Kontrastive Analyse.
Hoffmann Zsuzsa2007.05.11Nyelvi kapcsolatok a globális kommunikáció korában: az angol és a nemzetközi szókölcsönzés
Horváth János2007.11.23The Analysis of Semantic Schemas in Selected Parts of the Vocabulary of Business English
Jurth Réka Klára2016.06.22Approaching English and Hungarian Resultative Structures
Kardos Éva Aliz2009.10.02The licensing of implicit implicit objects – towards a cross-linguistic and cross-modular approach
Katona Csilla2015.05.20Hangszerkezeti változások a magyarban
Kazamér Éva2013.10.03Parti Nagy Lajos költészetének posztmodern stílusjegyei
Kelemen Ivett2009.10.21Plurale tantum az északi lappban
Kenyhercz Róbert2008.05.31A mássalhangzó-torlódások vizsgálatának néhány kérdéséhez
Kerekes Judit2010.10.15Verbal particles and aspect in Hungarian
Kiss Attiláné Tapa Ildikó2007.05.11Testrészmetaforák (angol és magyar)
Kiss Hermina2015.09.24A spontán beszélt nyelv szintaxisa a HuComTech korpusz alapján
Kissné Kovács Krisztina2003.03.12Preszuppozíció az orosz nyomtatott reklámszövegekben
Klampeczkiné Tar Gabriella Mária2003.09.24A statikus igek viselkedése az angol nyelvben
Kocán Béla2005.09.22Ugocsa megye történeti helyneveinek rendszere
Koczogh Helga Vanda2010.08.23.Gender Differences in the Function of Verbal Disagreements Employed by Hungarian and American University Students: A Contrastive Study
Kókai Krisztina2016.06.13A hónapnevek rendszere a számiban (lappban)
Kollár Krisztián2006.09.21Heltai Gáspár, Pesti Gábor és Baranyai Decsi János műveinek frazeologizmusai
Korotij Ágnes2012.09.05Features of Informal Written Language Production – The Case of Blogs
Koskai Orsolya (Bertalanné)2004.10.12Adalékok a modern nyelvészet történelmi előzményeihez. Wilhelm von Humboldt nyelvfilozófiájának hatása a nyelv ökológiai megközelítésében.
Köteles-Szőke Melinda2009.09.24A latin szöveg és a magyar szórvány kapcsolata középkori okleveleinkben
Kovács Éva2010.09.30A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás
Kovács Helga2015.05.20A középkori várnevek névtani vizsgálata
Kovács Kornél2017.06.21Változási tendenciák a XI.-XIV. sz.-i ónovgorodi főnévképzésben
Kovács Zita2007.04.17Kvantitatív kifejezések változása a franciában
Loós Andrea2004.04.02A települést jelentő utótagú helynevek az ómagyar korban
Major Judit2002.09.26Hangkiesés és hangbetoldás a magyar nyelv szavaiban
Majoros Krisztián2013.09.26Sejtmetaforák a biológiában és a szociológiában
Majtényi Melinda2013.06.28The quantitative measurement of the morphological productivity of selected word formation processes
Marinecz Kornélia Florina2004.10.19Die Dynamik der sozialen Positionierung in Selbst- und Fremddarstellungen
Mászlainé Nagy Judit2008.09.25A kisiskolások nyelvhasználatának kultúraközi elemzése
Máté Nóra2004.10.19A beszélgetések tematikai szervezése mint a társadalmi kategorizálás eszköze
Máté Zsuzsanna2011.11.29Analyse de la constitution textuelle d'un roman courtois
Mezei Zsuzsa Lívia2010.06.24Die Rolle des Deutschen als Wissenschaftssprache in Ungarn
Miholecz Mariann2004.10.15Formális és informális megszólítási formák a XV. és XVII. századi angol családi levelezésekben
Mozga Evelin Ildikó2010.09.30Személynévképzés a régi magyarban
Nagano Robin Lee2006.04.28On the titles of academic journal articles
Nagy Anna2015.04.10The role of Discourse Markers in Discourse Coherence and humor construction
Nagy Ferenc2003.09.24A lexikai információ megjelenítési formái a természetesnyelvi elemző rendszerekben
Nagy Katalin2015.05.18Az alkalmazkodás jelei kisiskolások érvelésében: multimodális adatelemzés kevert módszerrel
Nagy Katalin2015.05.20Helynév-szociológiai vizsgálatok Hajdú-Bihar megyében
Nagy Máté András2016.05.25A Bodrogköz helyneveinek névrendszertani vizsgálata
Nagy Zoltán Krisztián2015.05.18Szlenghasználat és metaforikus gondolkodás
Nagyné Marádi Krisztina2003.07.01Történeti lexikológiai vizsgálatok kulináris szakszövegekben
Németh Margarita Veronika2017.06.23The Investigation of Apologizing Strategies in EFL
Oláh Anita2009.11.03La Folie de Tristan. Analyse textuelle et narratologique d’un récit du XIIIème siècle
Oroszi Hajnalka2016.05.25Ember és helynév – névszociológiai vizsgálatok Szőlősgyulán és Akliban
Ősz Ágota Edit2008.01.21Cognitive semantics: the theory of epistemic grounding
Oszlánszki Éva2009.09.24A nyelvi változatok szerepe az információs társadalom nyelvhasználatában
Ozsvár Erzsébet2009.06.09Nyelvválasztási gyakorlat vizsgálata magyar kisebbség által is lakott romániai települések üzletelnevezéseiben és reklámfelirataiban
Pálinkás István2006.04.28The development of the senses: Metaphoric vs. ironic blends
Pápay Kinga Eszter2010.08.25A spontán beszéd prozódiai frázisszerkezetének modellezése és felhasználása a beszédfelismerésben
Pappné Forgács Edit2011.06.24Das nominale Genus. Empirische Untersuchungen zur Genuszuweisung im Deutschen
Pásztor Éva2010.09.30Hajdúnánás határának helynevei
Pataricza Dóra2009.11.25Lukianos és a mágia
Peneva Dennica2006.09.30Egyeztetési típusok a finnugor nyelvekben és a bolgárban
Petőné Szoboszlai Helga2012.06.22Die Grammatik der Ellipse in der Struktur zusammengesetzter Sätze und Wörter
Póczos Rita (Tamás Gáborné)2004.03.26Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása
Rákosi Csilla2003.01.21Nyelvészeti elméletek argumentációelméleti vizsgálata
Reszegi Katalin2005.09.22A magyar hegynevek rendszere
Sáfrányos Tamara2015.06.25Die Beziehung zwischen Ironie und Humor in der zeitgenössischen Sprachwissenschaft - mit besonderer Rücksicht auf die Theorie von Eleni Kapogianni
Sajgál Mónika Izabella2004.10.19Soziale Positionierung als gesprächsorganisatorisches Mittel und als Mittel der Sachverhaltsdarstellung in polizeilichen Vernehmungen
Sándor Krisztina Ágnes2015.04.10Implicit knowledge, explicit knowledge and their relation to general language proficiency
Sipos Szilvia (Antalné)2003.07.01Anafora-típusok különböző szövegfajtákban
Soltész Márk2004.06.29A participium a Timaiosban és latin fordításaiban
Stiegelmayer Anita2005.06.2420. századi francia lexikai elemek adaptálódása az angolban
Szabó Edina2002.09.26A börtönszleng szótára, a börtönszleng szókincsének vizsgálata
Szekrényes István2014.06.17Prozódiai jellemzők gépi feldolgozása és hasznosítása élőnyelvi korpuszok
Szemán Renáta (Juhászné)2002.09.26A nyelv (különösen a szókincs) elsajátítása az óvodás korban
Szilágyi Zsuzsa (Varga)2016.05.25Helynév-szociológiai vizsgálatok a Partiumban
Szimkovics Okszána2017.06.23Grammatical Voice in English, Hungarian, Ukrainan and Russian
Szűcs Péter2013.05.08Hungarian Operator Raising -- A Long-Distance Discourse-Related Phenomenon from an LFG Perspective
Takács Judit2002.09.26Köznevesült keresztneveink
Takács Orsolya2013.06.28Processing Hungarian sentences. The applicability of the "good enough" approach
Thomas Erika2013.01.24Phraseologismen in der gesprochenen Sprache
Tillinger Gábor2011.12.13Entre oïl, oc et francoprovençal – différences lexicales dans certaines zones d'interférence d'après les atlas linguistiques de la France
Tolnai István2003.07.01Vizsgálatok a mai francia nyelv prefixumainak köréből
Töltéssy Zoltán2009.10.02Conceptual metaphor theory versus blending theory
Tóth Andrea2014.04.29De l'implicite dans la traduction
Tóth Anikó Nikolett2013.11.06Az égtájnevek rendszere a balti finn nyelvekben
Tóth Máté2013.09.26A content - based approach to the classification of metonymy on the example of a cross - linguistic study into the construa l of PLAYING INSTRUMENTS
Tóth Teodóra2010.09.30Helynévvizsgálatok a Szernye-mocsár vidékén
Truckó Laura2007.01.25Kreativer Gebrauch deutscher Nominalkomposita
Várhegyi László Tibor2010.03.01Az Aeneis képi megjelenítései a különböző korszakokban
Várhegyi Nikolett Dorina2017.01.18Request Strategies in EFL by Hungarian Native Speakers (Magyar anyanyelvű tanulók kérési stratégiái angol nyelven)
Verécze Viktória2013.10.03Egy szemantikai modell és alkalmazása az anyanyelvoktatásban