Előzetes viták


Név IdőpontDisszertáció címeMeghívó
Szekrényes István2018.06.20Prozódiai jellemzők gépi feldolgozása és hasznosítása élőnyelvi korpuszok
Kovács Helga2018.05.17Várnevek a középkori Magyarországon
Pálinkás István2017.07.20Explanation and Contrast of Metaphor and Irony in a Conceptual Integration Framework
Szűcs Péter2017.05.22On clause-initial discourse-related constructions in English and Hungarian
Kazamér Éva2017.02.23Parti Nagy Lajos költői nyelvének stílusjegyei
Tóth Anikó Nikolett2016.12.19A számi (lapp) égtájnevek rendszere
Majoros Krisztián2016.04.21DIE ZELLE im Trichter. Eine korpusbasierte Methode der Metaphernsuche am Beispiel der Zellenmetaphern in der Biologie und in der Gesellschaftslehre
Tóth Máté2016.02.19Delimiting and Classifying Metonymy: Theoretical and Empirical Challenges in Cognitive Metonymy Research
Barna Ferenc2016.01.13Istenalakok a Kr. u. 3. század római éremverésében Az olymposi istenek közé tartozó istennők ábrázolás-típusai a birodalmi éremanyagban
Haase Zsófia2015.05.21Indirekte Anaphern als Kohärenzerscheinungen mit besonderer Rücksicht auf die indirekten pronominalen Anaphern
Ditrói Eszter2015.05.18Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata
Abuczki Ágnes2014.01.06A Core/Periphery Approach to the Functional Spectrum of Discourse Markers in a Multimodal Context – A Corpus-based Analysis of mondjuk (~’say’), ugye (~’is that so?’) and amúgy (~’otherwise’)
Peneva Dennica2013.10.10Egyeztetési típusok vizsgálata finnugor nyelvekben (magyar, finn, észt, északi - lapp) és a bolgárban
Pásztor Éva2013.04.26Határnevek névelméleti vizsgálata (Hajdúnánás helynevei alapján)
Kocán Béla2013.03.29Helynévtörténeti vizsgálatok a régi Ugocsa vármegyében
Bába Barbara2013.03.14Vizsgálatok a földrajzi köznevek története köréből
Kovács Éva2013.03.08A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás
Köteles-Szőke Melinda2013.03.01A garamszentbenedeki apátság 1075. évi alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata
Sajgál Mónika Izabella2013.01.16Soziale Positionierung und Handlungsmöglichkeiten im vorgerichtlichen Ermittlungsverfahren.
Marinecz Kornélia Florina2013.01.15Kommunikative Bürgerschaft – Soziale Positionierung und ihre Dynamik im Diskurs um die absichtliche Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen (GVO) in Ungarn
Kelemen Ivett2013.01.10A pluratívák (plurale tantumok) vizsgálati lehetőségei, különös tekintettel az északi lapp nyelvre
Tillinger Gábor2012.12.07.Entre oïl, oc et francoprovençal – Différences lexicales dans la zone d’interférence appelée « Croissant » d’après les atlas linguistiques de la France
Pappné Forgács Edit2012.11.07Erwerb des deutschen Genussystems bei 14-16 jährigen ungarischen Deutschlernern. Eine empirische Untersuchung
Bódog Alexa2012.03.14Az intencionalitás kérdése a kommunikatív nyelvhasználat pragmatikájában
Koczogh Helga Vanda2012.03.01The effects of gender and social distance on the expression of verbal disagreement employed by Hungarian undergraduate students
Kardos Éva Aliz2012.02.29Toward a Scalar Semantic Analysis of Telicity in Hungarian
Buzásné Sahverdova Nava-Vanda2011.12.19Иерархия в дискурсе правосудия : власть и подчинение в речи профессионала и гражданина
Lakatos Dániel2011.07.11Rund um das  Argumentum ad hominem. Argumentationsfehler an der Schnittstelle zwischen Argumentationstheorie und Pragmatik
Szemán Renáta (Juhászné)2011.06.30A miskolci Yamaha Zeneiskola gyermekkori zenei fejlesztőprogramjainak anyanyelv-elsajátításra gyakorolt hatása
Kiss Katalin2011.04.29The semantic-contrastive analysis of verb particle constructions in English and Hungarian
Fehér Krisztina2011.04.15Útban egy más lingvisztika felé (Elméleti-módszertani problémák a 20. századi magyar nyelvészetben)
Kenyhercz Róbert2011.03.10A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban (A helynevek hangtörténeti forrásértéke)
Tóth Orsolya2011.01.13Macrobius és a sarkalatos erények
Bényei Ágnes2010.06.21Helynévképzés a magyarban
Pap Levente2010.06.10Tertulliani Adversus Iudaeos
Nagy Tünde2010.06.01The semantics of aspectualizers in English. A corpus-linguistic approach
Pataricza Dóra2010.05.12Phlegón Csodálatos történetek című műve
Mászlainé Nagy Judit2010.02.26A jászapáti roma és magyar kisiskolások nyelvhasználati stratégiáinak kultúraközi elemzése
Béres Erzsébet2010.01.29Szóelvonás a magyar nyelvben
Báthory Orsolya (Magyarné)2009.06.26Pray György Epitome Rerum sub Josepho II. Leopoldo II. et Francisco I.  regibus Hungariae gestarum című műve (bevezető tanulmány és szövegközlés)
Győrffy Erzsébet2008.12.04Folyóvíznevek a korai ómagyar korban
Reszegi Katalin2008.11.14Hegynevek a középkori Magyarországon
G. Bogár Edit2008.11.07A lapp (számi) madárnevek (Nyelvészeti elemzés)
Kissné Kovács Krisztina2008.08.25Структурные типы семантических пресуппозиций в русских печатных рекламных текстах
Hoffmann Zsuzsa2008.06.26Nyelvi kapcsolatok a globális kommunikáció korában: az angol és a nemzetközi szókölcsönzés
Szabó Etelka2008.04.18A nyelvi képek osztályozása és elméleti megközelítése a XVI. századi francia ramista retorikákban
Boszák Gizella2008.03.06Realisierung der valenzbestimmten Korrelate des Deutschen
Kőrizs Imre2007.09.03Horatius vini somnique benignus
Takács Levente2007.06.28Livius 5. és 6. könyvének Camillus ábrázolása. Értékek, politika, történelem
Máté Nóra2007.03.07The interrelatedness of membership categorization and topical organization in talk. The instrumental role of categorization
Györfi Beáta2006.11.14Историческое изменение синтаксического статуса причастных оборотов в древнерусском языке
Tóth Enikő2006.07.03A Semantic Approach to Mood Choice in Complement Clauses with Special Reference to Hungarian
Veszprémi Eszter2006.03.02Nyelvjárási szókincsvizsgálatok 'A magyar nyelvjárások atlasza' alapján
Kiss Sebestyén2006.02.15Apuleius Christianus? (Arnobius: Adversus nationes)
Sankó Gyula2006.01.18The Effects of Form- and Meaning-Focused Hypertextual Input Modification on L2 Vocabulary Acquisition and Retention
Faragó Márta (Kántor-)2005.10.20Kausalkonjunktionen im Deutschen und im Niederländischen. Kontrastiv-korpuslinguistische Untersuchungen und sprachtypologisch-methodologische Überlegungen zum Problem der rückwärts kausalen Konjunktionen
Tóth Ágoston2005.08.24Perspectives on the Lexicon
Furkó Bálint Péter2005.08.24The pragmatic marker - discourse marker dichotomy reconsidered: the case of well and of course
Rákosi Csilla2005.03.29Nyelvészeti elméletek argumentációs szerkezetének elemzése
Kissné Rusvai Julianna2005.01.21Pápay József kéziratos debreceni hagyatéka
Darai Zsuzsanna2004.07.05A kompozicionalitás elve Frege szemantikájában, a Montague-grammatikában és a diskurzusreprezentációs elméletben
Győri Gábor2004.06.29Semantic Change as Cognitive Adaptation Process
Máté József2003.04.25A számi (lapp) növénynevek rendszere