Általános információk

Pótfelvételi a 2022/2023-as tanévre: https://btkphd.unideb.hu/hu/felveteli-tajekoztato

Határidő: 2022. augusztus 29.

 


Általános felvételi információk a 2022/2023-as tanévre itt: https://btkphd.unideb.hu/hu/felveteli-tajekoztato

 

A DE-DSZ-nak a felvételi vizsgára vonatkozó előírásait a DENYDI a következőkkel egészíti ki:

1. A felvételi eljárásban a felvételi bizottság az alábbi három kategóriában ad pontokat:

 • Szakmai intelligencia (max. 40 pont)
  A jelölt szakmai tájékozottságát, a doktori képzés során megvalósítandó kutatással kapcsolatos terveket, azok megalapozottságát értékeli a felvételi bizottság. Ennek felmérése történhet szóbeli vizsgán és írásban benyújtott pályázat, kutatási terv alapján (ld. DE-DSZ 3. sz. melléklete).
  A jelöltnek jelentkezési lapjához csatolnia kell egy 2-3 oldal terjedelmű tématervet, amely a felvételi beszélgetés kiindulópontjául szolgál. A tématerv alapján folytatott felvételi beszélgetésben a jelöltnek be kell mutatnia azt, hogy tervezett értekezésének problémafelvetését érti, a téma szakirodalmát legalább elemi szinten ismeri és rendelkezik a feldolgozásához szükséges elemi szakmai alapismeretekkel. A felvételi beszélgetésben a bírálóbizottság vizsgálja a jelölt azon készségeit is, amelyek az eredményes alkotómunka szükséges előfeltételei: mindenekelőtt az argumentációs készséget, a problémalátást, a lényeglátást, az induktív általánosítás készségét, a dedukciós készséget, az absztrakciós készséget, valamint a tudományos munka iránti elkötelezettséget.
 • Diploma (max. 30 pont)
  (Értékelése: ld. DE-DSZ 3. sz. melléklete)
  A jelöltnek mesterszintű egyetemi oklevéllel – bármilyen nyelv és irodalom szakos vagy általános és alkalmazott nyelvészeti vagy mesterszintű fordítói vagy mesterszintű nyelvtanári végzettséggel végzettséggel – kell rendelkeznie.
 • Tudományos munka (max 30 pont)
  Dokumentált produktumok (közlemény, TDK dolgozat, stb.) alapján kaphatók pontok (ld. DE-DSZ 3. sz. melléklete). A pontozható teljesítmények azonosak a DE Tehetséggondozó Programjának Szabályzata II. 2. c) pontjában leírt, teljesítménykreditekkel elismerhető produktumokkal.
 • 20–30 pont
 • elsőszerzős lektorált folyóirat közlemény („in extenso”)
 • OTDK díjazott előadás, I–III. helyezés
 • 10–20 pont
 • nem elsőszerzős lektorált folyóirat közlemény
 • elsősszerzős, nem helyi és nem TDK előadás, poszter
 • OTDK előadás (és/vagy pályamunka), nem díjazott
 • 0–10 pont
 • nem elsőszerzős, nem TDK előadás, poszter
 • előadás helyi, hallgatói (nem TDK) konferencián

2. Ajánlott, hogy a jelöltek olyan szintű angol (valamint az adott szakterület művelése szempontjából indokolt más) nyelvismerettel is rendelkezzenek, amely – sikeres felvételi vizsga esetén esetleg egy intenzív nyelvtanfolyammal kiegészítve – képessé teszi őket a szakirodalom olvasására.

3. A felvételi bizottságban a DENYDI minden alprogramja egy-egy fővel képviselteti magát. A felvételi döntést a DENYDI nem alprogramonként, hanem az összes jelölt teljesítményének összevetése alapján hozza meg. Ez jelenti a biztosítékát a kontraszelekció elkerülésének: annak, hogy minden évben a legtehetségesebb jelöltek kapcsolódhassanak be a DENYDI-be.

4. Az ösztöndíjas helyek alprogramok közti elosztásának alapelvei:

 • Minőség (a jelentkezők teljesítménye)
 • Folyamatosság (biztosítani kell az alprogramok folyamatos működését)
 • Nagyságrend (az alprogramok utánpótlás-igényének kielégítése)
 • Kompenzáció (ha egy alprogramon belül – megfelelő felkészültségű jelentkező híján – az adott évben nem vesznek fel ösztöndíjas hallgatót, később lehetőség van arra, hogy az alprogram – alkalmas jelölt esetén – kompenzációképpen több ösztöndíjas helyet kapjon.)

5. Egyéni felkészülők esetében a DENYDI a DE-DSZ előírásait a következőképpen egészíti ki:

 • Az egyéni felkészülés célja, hogy a jelentős oktatói és/vagy kutatói gyakorlattal valamint dokumentált tudományos teljesítménnyel (megfelelő számú és minőségű publikációval, azaz legalább 4 publikált vagy publikálásra elfogadott tanulmánnyal, 1 recenzióval és 1 konferencia előadással) rendelkező szakemberek számára lehetővé tegye a doktori (PhD) fokozat megszerzését.
 • A felvételi vizsgán az egyéni felkészülésre jelentkezőknek is teljesíteniük kell a képzési-kutatási szakaszt elvégzőkkel szembeni követelményeket.
 • Egyéni felkészülésre csak akkor vehető fel a jelölt, ha a fokozatszerzés nyelvi követelményeit (vö. DE-DSZ) már teljesítette.
 • A felvételi anyaghoz a jelöltnek csatolnia kell az értekezés első változatának már meglévő kéziratát és a leendő témavezetőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtott anyag alapján két év alatt megfelelő szintű értekezés készíthető.
 • Az egyéni felkészülők is részt vehetnek a doktori programok tanulmányi foglalkozásain.
 • Az egyéni felkészülő mellé a DENYDI tanácsa témavezetőt kér fel, aki figyelemmel kíséri és segíti a jelölt felkészülését.

Frissítés dátuma: 2022.07.20.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.