Általános információk

 

Általános felvételi információk a 2023/2024-es tanévre itt: https://btkphd.unideb.hu/hu/felveteli-tajekoztato

 

A DE-DSZ-nak a felvételi vizsgára vonatkozó előírásait a DENYDI a következőkkel egészíti ki:

1. A felvételi eljárásban a felvételi bizottság az alábbi három kategóriában ad pontokat:

 • Szakmai intelligencia (max. 40 pont)
  A jelölt szakmai tájékozottságát, a doktori képzés során megvalósítandó kutatással kapcsolatos terveket, azok megalapozottságát értékeli a felvételi bizottság. Ennek felmérése történhet szóbeli vizsgán és írásban benyújtott pályázat, kutatási terv alapján (ld. DE-DSZ 3. sz. melléklete).
  A jelöltnek jelentkezési lapjához csatolnia kell egy 2-3 oldal terjedelmű tématervet, amely a felvételi beszélgetés kiindulópontjául szolgál. A tématerv alapján folytatott felvételi beszélgetésben a jelöltnek be kell mutatnia azt, hogy tervezett értekezésének problémafelvetését érti, a téma szakirodalmát legalább elemi szinten ismeri és rendelkezik a feldolgozásához szükséges elemi szakmai alapismeretekkel. A felvételi beszélgetésben a bírálóbizottság vizsgálja a jelölt azon készségeit is, amelyek az eredményes alkotómunka szükséges előfeltételei: mindenekelőtt az argumentációs készséget, a problémalátást, a lényeglátást, az induktív általánosítás készségét, a dedukciós készséget, az absztrakciós készséget, valamint a tudományos munka iránti elkötelezettséget.
 • Diploma (max. 30 pont)
  (Értékelése: ld. DE-DSZ 3. sz. melléklete)
  A jelöltnek mesterszintű egyetemi oklevéllel – bármilyen nyelv és irodalom szakos vagy általános és alkalmazott nyelvészeti vagy mesterszintű fordítói vagy mesterszintű nyelvtanári végzettséggel végzettséggel – kell rendelkeznie.
 • Tudományos munka (max 30 pont)
  Dokumentált produktumok (közlemény, TDK dolgozat, stb.) alapján kaphatók pontok (ld. DE-DSZ 3. sz. melléklete). A pontozható teljesítmények azonosak a DE Tehetséggondozó Programjának Szabályzata II. 2. c) pontjában leírt, teljesítménykreditekkel elismerhető produktumokkal.
 • 20–30 pont
 • elsőszerzős lektorált folyóirat közlemény („in extenso”)
 • OTDK díjazott előadás, I–III. helyezés
 • 10–20 pont
 • nem elsőszerzős lektorált folyóirat közlemény
 • elsősszerzős, nem helyi és nem TDK előadás, poszter
 • OTDK előadás (és/vagy pályamunka), nem díjazott
 • 0–10 pont
 • nem elsőszerzős, nem TDK előadás, poszter
 • előadás helyi, hallgatói (nem TDK) konferencián

2. A DENYDI-be az vehető fel, aki a tudomány műveléséhez szükséges nyelvismerettel rendelkezik az angol, finn, francia, holland, latin, német, olasz, orosz (és indokolt esetben egyéb) nyelvek valamelyikéből. Az eszperantó nyelv ismerete nem elegendő a doktori képzésbe való felvételhez.

 A tudomány műveléséhez szükséges nyelvismeret igazolásának módja lehet:

 • államilag elismert, legalább középfokú (az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret B2 szintjének megfelelő), komplex (szóbeli és írásbeli készséget is igazoló, korábban „C” típusú) vagy azzal egyenértékű (pl. az adott nyelvből szerzett, legalább 60 %-os, emelt szintű érettségi bizonyítvány) vagy honosított nyelvvizsga;
 • nyelvszakos vagy szakfordítói oklevél vagy idegen nyelvű képzésben szerzett oklevél;
 • az adott nyelven megszerzett érettségi bizonyítvány;
 • a Debreceni Egyetemen/magyar felsőoktatásban szerzett nyelvszakos MA oklevél nyelvi feltételének igazolása
 • a Debreceni Egyetem BTK Idegennyelvi Központ igazolása.

Kivételes esetben, kérelem alapján, a tudományterületi doktori tanács előzetes engedélyével a DENYDI felvételi bizottsága az adott nyelven lefolytatott felvételi eljárás keretében is megbizonyosodhat a tudományterület műveléséhez szükséges nyelvismeretről.

3. A felvételi bizottságban a DENYDI minden alprogramja egy-egy fővel képviselteti magát. A felvételi döntést a DENYDI nem alprogramonként, hanem az összes jelölt teljesítményének összevetése alapján hozza meg. Ez jelenti a biztosítékát a kontraszelekció elkerülésének: annak, hogy minden évben a legtehetségesebb jelöltek kapcsolódhassanak be a DENYDI-be.

4. Az ösztöndíjas helyek alprogramok közti elosztásának alapelvei:

 • Minőség (a jelentkezők teljesítménye)
 • Folyamatosság (biztosítani kell az alprogramok folyamatos működését)
 • Nagyságrend (az alprogramok utánpótlás-igényének kielégítése)
 • Kompenzáció (ha egy alprogramon belül – megfelelő felkészültségű jelentkező híján – az adott évben nem vesznek fel ösztöndíjas hallgatót, később lehetőség van arra, hogy az alprogram – alkalmas jelölt esetén – kompenzációképpen több ösztöndíjas helyet kapjon.)

5. Egyéni felkészülők esetében a DENYDI a DE-DSZ előírásait a következőképpen egészíti ki:

 • Az egyéni felkészülés célja, hogy a jelentős oktatói és/vagy kutatói gyakorlattal valamint dokumentált tudományos teljesítménnyel (megfelelő számú és minőségű publikációval, azaz legalább 4 publikált vagy publikálásra elfogadott tanulmánnyal, 1 recenzióval és 1 konferencia előadással) rendelkező szakemberek számára lehetővé tegye a doktori (PhD) fokozat megszerzését.
 • A felvételi vizsgán az egyéni felkészülésre jelentkezőknek is teljesíteniük kell a képzési-kutatási szakaszt elvégzőkkel szembeni követelményeket.
 • Egyéni felkészülésre csak akkor vehető fel a jelölt, ha a fokozatszerzés nyelvi követelményeit (vö. DE-DSZ) már teljesítette.
 • A felvételi anyaghoz a jelöltnek csatolnia kell az értekezés első változatának már meglévő kéziratát és a leendő témavezetőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtott anyag alapján két év alatt megfelelő szintű értekezés készíthető.
 • Az egyéni felkészülők is részt vehetnek a doktori programok tanulmányi foglalkozásain.
 • Az egyéni felkészülő mellé a DENYDI tanácsa témavezetőt kér fel, aki figyelemmel kíséri és segíti a jelölt felkészülését.

Frissítés dátuma: 2023.04.25.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.