Fokozatszerzés

 

A fokozatszerzési eljárás iskolaspecifikus követelményei

Az DE-DSZ előírásain túlmenően a PhD értekezések benyújtásának feltételei a DENYDI-ben a következők:

 • Minden elkészült disszertációt – a munka végső formába öntése előtt – előzetes vitára kell bocsátani. Az előzetes vitára akkor kerülhet sor, ha az értekezést a témavezető benyújtásra alkalmasnak ítéli, azon a jelölt már nem tud érdemben változtatni, ugyanakkor független bírálók még találhatnak benne olyan kisebb hiányosságokat, amelyek kijavítása a végleges változat lezárása előtt indokolt. Az előzetes vitát a nyilvános vita mintájára kell lebonyolítani: legalább két bíráló írásos véleménye alapján egy, legalább további három tagból álló bizottság dönt arról, hogy az értekezés nyilvános vitára bocsátható-e. A bizottság legalább egyharmada nem áll közalkalmazotti jogviszonyban az intézménnyel. Az előzetes vitát a doktori iskola szervezi meg, a vitáról jegyzőkönyv készül. (ld. 3.sz. melléklet)
  Az előzetes vitára benyújtott értekezést a doktori iskola titkára – bírálat előtt – szövegegyezés keresése céljából megküldi az Egyetemi és Nemzeti Könyvtárnak (ld. DE-DSZ 17.§ (5)). A szűrés eredményét tartalmazó dokumentumot a doktori iskola titkára továbbítja a bírálóknak. A szövegegyezőség vizsgálatának eredményéhez a doktorjelölt és a témavezető nyilatkozatot mellékel (ld. BDT-DSZ 17.§ (10), (11). A bírálók az általuk készített bírálatban kötelesek nyilatkozni, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján az értekezés megfelel a publikálás tudományetikai követelményeinek.
 • A jelölteknek igazolniuk kell önálló tudományos munkásságukat. A szabályzatunk 9.§ (6)(b) pontjában meghatározottakon túl a DENYDI hallgatói számára képzési szakaszonként legalább 1, a kutatási-disszertációs szakasz lezárásáig legalább 4 ‒ az értekezés témaköréhez szorosan kapcsolódó – tanulmány megírása, valamint képzési szakaszonként legalább egy konferencia-előadás kötelező. Az elfogadható publikációknak az MTA Nyelvtudományi Bizottsága által jóváhagyott lektorált folyóiratok egyikében vagy lektorált tanulmánykötetben kell megjelenniük. A műfaji besorolás az MTA Nyelvtudományi Bizottságának tudománymetriai táblázata szerint történik. A publikációkat a jelöltnek a DEENK publikációs adatbázisába (DEA) fel kell töltenie.
  • Minden értekezésnek publikálásra alkalmasnak kell lennie. A DENYDI támogatja az értekezések publikálását, ily módon a szélesebb tudományos nyilvánosság ítélőszéke elé bocsátva az elért eredményeket, valamint azt a minőséget, amely a képzést és kutatást jellemzi.
  • A komplex vizsgára (a komplex vizsgához részletes információk: DE-DSZ IV. fej. 13. §. ((1)-(9))) a hallgatók – a szakterületüknek megfelelően – olvasmánylista alapján készülnek fel. A lista a következőket tartalmazza:
   • az alprogramvezető által kijelölt olvasmányok
   • a mindenkori vizsgáztató által kijelölt olvasmányok
   • a jelölt által szabadon választott olvasmányok.

Ezen lista alapján a jelölt a vizsgáztatókkal való egyeztetés után mindkét tárgyon belül meghatározott problémakörből 3-4 oldal terjedelmű téziseket készít, melyeket a vizsgán szabadon előad, majd válaszol a vizsgáztatók és a jelenlevők tézisekből kiinduló kérdéseire. A vizsgáztatás időtartama:

 • főtárgy: 1 óra
 • melléktárgy: ½ óra

A jelölt a komplex vizsga részeként értekezésének témájából min. 20, max. 30 perces nyilvános előadást tart, melyet vita követ.

A komplex vizsga tárgyainak listája mindkét doktori programban:

 • Nyelvtörténet
 • Történeti-összehasonlító nyelvészet
 • Fonetika és fonológia
 • Morfológia
 • Szintaxis
 • Szemantika
 • Pragmatika
 • Dialektológia
 • Szociolingvisztika
 • Névtan
 • Tudományelmélet és nyelvfilozófia
 • Lexikológia és frazeológia
 • Szövegtan
 • Stilisztika és retorika
 • Pszicholingvisztika
 • Deszkriptív és normatív grammatikák
 • Empirikus nyelvészet
 • Nyelvelsajátítás
 • Számítógépes nyelvészet és lexikográfia
 • Diskurzuselmélet
 • Fordítástudomány

 

E kínálatból a jelöltek egy fő- és egy melléktárgyat kötelesek választani. A tárgyak értelemszerűen a jelölt szakterületére (pl. angol szintaxis, német szintaxis, stb.) vonatkoztatva értelmezendő és az olvasmánylisták is e szakterületekhez kapcsolódnak.

 

A fokozatszerzés nyelvi követelményeit illetően a DENYDI igazodik a BDT-DSZ 16.§-ban meghatározott feltételekhez a következő megszorítással.
 

A fokozat megszerzésének nyelvi feltételei:

 • A jelölt a tudomány műveléséhez szükséges nyelvismerettel rendelkezik az angol, finn, francia, holland, latin, német, olasz, orosz (és indokolt esetben egyéb) nyelvek valamelyikéből.
 • A tudomány műveléséhez szükséges nyelvismeret igazolásának módja lehet:

1. államilag elismert, legalább középfokú (az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret B2 szintjének megfelelő), komplex (szóbeli és írásbeli készséget is igazoló, korábban „C” típusú) vagy azzal egyenértékű (pl. az adott nyelvből szerzett, legalább 60 %-os, emelt szintű érettségi bizonyítvány) vagy honosított nyelvvizsga;

2. nyelvszakos vagy szakfordítói oklevél vagy idegen nyelvű képzésben szerzett oklevél;

3. az adott nyelven megszerzett érettségi bizonyítvány;

4. adott nyelv a jelölt anyanyelve.

 • A tudomány műveléséhez szükséges nyelvismeretet legkésőbb a doktori értekezés leadásáig igazolni kell.

Frissítés dátuma: 2023.08.31.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.