Felvételi INFO

 

A DE-DSZ-nak a felvételi vizsgára vonatkozó előírásait a DENYDI a következőkkel egészíti ki:

 1. A felvételi eljárásban a felvételi bizottság az alábbi három kategóriában ad pontokat:
  1. Szakmai intelligencia (max. 40 pont)
   A jelölt szakmai tájékozottságát, a doktori képzés során megvalósítandó kutatással kapcsolatos terveket, azok megalapozottságát értékeli a felvételi bizottság. Ennek felmérése történhet szóbeli vizsgán és írásban benyújtott pályázat, kutatási terv alapján (ld. DE-DSZ 3. sz. melléklete).
   A jelöltnek jelentkezési lapjához csatolnia kell egy 2-3 oldal terjedelmű tématervet, amely a felvételi beszélgetés kiindulópontjául szolgál. A tématerv alapján folytatott felvételi beszélgetésben a jelöltnek be kell mutatnia azt, hogy tervezett értekezésének problémafelvetését érti, a téma szakirodalmát legalább elemi szinten ismeri és rendelkezik a feldolgozásához szükséges elemi szakmai alapismeretekkel. A felvételi beszélgetésben a bírálóbizottság vizsgálja a jelölt azon készségeit is, amelyek az eredményes alkotómunka szükséges előfeltételei: mindenekelőtt az argumentációs készséget, a problémalátást, a lényeglátást, az induktív általánosítás készségét, a dedukciós készséget, az absztrakciós készséget, valamint a tudományos munka iránti elkötelezettséget.
  2. Diploma (max. 30 pont)
   (értékelése: ld. DE-DSZ 3. sz. melléklete).
   A jelöltnek mesterszintű egyetemi oklevéllel – bármilyen nyelv és irodalom szakos vagy általános és alkalmazott nyelvészeti vagy mesterszintű fordítói vagy mesterszintű nyelvtanári végzettséggel végzettséggel – kell rendelkeznie.
  3. Tudományos munka (max 30 pont)
   Dokumentált produktumok (közlemény, TDK dolgozat, stb.) alapján kaphatók pontok (ld. DE-DSZ 3. sz. melléklete). A pontozható teljesítmények azonosak a DE Tehetséggondozó Programjának Szabályzata II. 2. c) pontjában leírt, teljesítménykreditekkel elismerhető produktumokkal.20–30 pont:
   – elsőszerzős lektorált folyóirat közlemény („in extenso”)
   – OTDK díjazott előadás, I–III. helyezés

   10–20 pont:
   – nem elsőszerzős lektorált folyóirat közlemény
   – elsősszerzős, nem helyi és nem TDK előadás, poszter
   – OTDK előadás (és/vagy pályamunka), nem díjazott

   0–10 pont:
   – nem elsőszerzős, nem TDK előadás, poszter
   – előadás helyi, hallgatói (nem TDK) konferencián

 2. Ajánlott, hogy a jelöltek olyan szintű angol (valamint az adott szakterület művelése szempontjából indokolt más) nyelvismerettel is rendelkezzenek, amely – sikeres felvételi vizsga esetén esetleg egy intenzív nyelvtanfolyammal kiegészítve – képessé teszi őket a szakirodalom olvasására.
 3. A felvételi bizottságban a DENYDI minden alprogramja egy-egy fővel képviselteti magát. A felvételi döntést a DENYDI nem alprogramonként, hanem az összes jelölt teljesítményének összevetése alapján hozza meg. Ez jelenti a biztosítékát a kontraszelekció elkerülésének: annak, hogy minden évben a legtehetségesebb jelöltek kapcsolódhassanak be a DENYDI-be.
 4. Az ösztöndíjas helyek alprogramok közti elosztásának alapelvei:
  1. Minőség (a jelentkezők teljesítménye)
  2. Folyamatosság (biztosítani kell az alprogramok folyamatos működését)
  3. Nagyságrend (az alprogramok utánpótlás-igényének kielégítése)
  4. Kompenzáció (ha egy alprogramon belül – megfelelő felkészültségű jelentkező híján – az adott évben nem vesznek fel ösztöndíjas hallgatót, később lehetőség van arra, hogy az alprogram – alkalmas jelölt esetén – kompenzációképpen több ösztöndíjas helyet kapjon.)
 5. Egyéni felkészülők esetében a DENYDI a DE-DSZ előírásait a következőképpen egészíti ki:
  1. Az egyéni felkészülés célja, hogy a jelentős oktatói és/vagy kutatói gyakorlattal valamint dokumentált tudományos teljesítménnyel (megfelelő számú és minőségű publikációval, azaz legalább 4 publikált vagy publikálásra elfogadott tanulmánnyal, 1 recenzióval és 1 konferencia előadással) rendelkező szakemberek számára lehetővé tegye a doktori (PhD) fokozat megszerzését.
  2. A felvételi vizsgán az egyéni felkészülésre jelentkezőknek is teljesíteniük kell a képzési-kutatási szakaszt elvégzőkkel szembeni követelményeket.
  3. Egyéni felkészülésre csak akkor vehető fel a jelölt, ha a fokozatszerzés nyelvi követelményeit (vö. DE-DSZ) már teljesítette.
  4. A felvételi anyaghoz a jelöltnek csatolnia kell az értekezés első változatának már meglévő kéziratát és a leendő témavezetőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtott anyag alapján két év alatt megfelelő szintű értekezés készíthető.
  5. Az egyéni felkészülők is részt vehetnek a doktori programok tanulmányi foglalkozásain.
  6. Az egyéni felkészülő mellé a DENYDI tanácsa témavezetőt kér fel, aki figyelemmel kíséri és segíti a jelölt felkészülését.